Mantiden

Hierodula membranacea        L3   3,50 €

Sphodromantis gastrica         L3   4,00 €

Sphodromantis viridis             L3   4,00 €

Phyllocrania paradoxa           L5/6   8,00 €

Pseudocreobotra wahlbergii   L3   5,00 €

Miomantis paykullii                L3   3,00 €

Tagalomantis manilensis         L3   8,00 €

Phasmiden

Extatosoma tiaratum              klein            3,50 €

Phyllium philippinicum            klein            4,00 €

Diapherodes gigantea            klein            4,00 €

Achrioptera fallax                  klein            5,00 €

Heteropteryx dilatata             klein             5,00 €

Peruphasma schultei        klein-mittel      2,00 €

Schnecken

Achatina fulica                         klein            3,00 €